Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden – versie 1 (februari 2014)

Artikel 1, Definities               
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent : Riecky Steenbeek, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulent;

Cliënt: degene aan wie door de Gewichtsconsulent advies verleend wordt;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de Gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen
De Gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De Gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de Gewichtsconsulent.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn dient hij de Gewichtsconsulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur afmeld aan de Gewichtsconsulent, is de Gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt contant aan de Gewichtsconsulent voor ieder consult in de praktijk of op het onderling afgesproken adres. Bij een Onlinebegeleiding dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op het door de Gewichtsconsulent opgegeven Bank of Girorekeningnummer.
Artikel 7, Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de Gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Vergoeding zorgverzekeraar

De client dient te allen tijde zelf bij zijn/haar zorgverzekeraar te informeren of men voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt.